ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் புதிய விசா கட்டண முறை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது -01-08-2014

ஆகஸ்ட் 01: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) 01-0802014 முதல் புதிய விசா கட்டண முறை நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.

அதன் விபரம்:
Employment Visa (Government): Dh200
Employment Visa (Private Sector, Free Zones, Investors): Dh250
Residence Visa (Government) Dh200
Residence Visa (Private Sector, Free Zones, Investors): Dh250
Employment Visa (Domestic workers sponsored by Emiratis, GCC citizens): Dh150
Employment Visa (Domestic workers sponsored by residents): Dh200
Employment Visa (Domestic workers sponsored by investors): Dh250
Residence Visa for real estate owners: Dh1,100
Multiple Entry Visa for work: Dh2,100
Visa for medical treatment: Dh550
Multiple Entry Visa for treatment: Dh1,400
Residence Visa for study or training: Dh550
Multiple Entry Visa for work or tourism: Dh1,500
Entry Visa for GCC State Resident’s Companions: 150
Renewal of GCC State Residents Companions’ Visa: 250
Entry Visa for GCC State Residents: Dh200
Renewal of GCC State Resident’s Visa:Dh700
Transit Entry Visa: 100

தகவல்: GULF NEWS

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply