பள்ளி சீருடைகள் இப்பொழுது ராஜகிரியில்…

ராஜகிரி நிஷா சாரீஸ்…

போன்: 04374-250 077 | செல்: 88700 82007

கடந்த ஆண்டு போல் இந்த ஆண்டும் நிஷா சாரீஸ்-யில் தான்ஸ்ரீ உபையதுல்லா மற்றும் ஹிதாயதுன் நிஸ்வான் ஆகிய பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் சீருடை துணிகள் எங்களிடம் தரமாகவும் விலை குறைவாகவும் கிடைக்கும் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

Rajaghiri-Nisha Sarees

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply